Giảm tối đa thời lượng bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng kinh doanh dịch vụ PCCC

Đăng lúc 21:49:37 11/03/2021

Giảm tối đa thời lượng bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng kinh doanh dịch vụ PCCC

Giảm tối đa thời lượng bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng kinh doanh dịch vụ PCCC

Theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 149/2020/TT-BCA, thời lượng bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng kinh doanh dịch vụ PCCC được giảm thiểu.

Nghị định 136/2020/NĐ-CP, ngày 24 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC (Nghị định 136/2020/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2021 và thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Theo đó, ngày 31 tháng 12 năm 2020, Bộ Công an ban hành Thông tư số 149/2020/TT-BCA thi hành Luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Nghị định 136/2020/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 2 năm 2021 (Thông tư 149/2020/TT-BCA).

Theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP thời lượng bồi dưỡng kiến thức để cấp chứng chỉ cho người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh về PCCC là 6 tháng. Khoảng thời gian này gây nhiều khó khăn trong việc bố trí thời gian học và hoạt động quản lý của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Khoản a Điều 14 Thông tư 149/2020/TT-BCA quy định về nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức PCCC theo từng đối tượng kinh doanh các dịch vụ PCCC và mỗi loại hình kinh doanh dịch vụ PCCC chỉ phải tham gia bồi dưỡng kiến thức với thời lượng từ 04 đến 12 ngày.

Việc cắt giảm thời lượng, đơn giản thủ tục kinh doanh dịch vụ PCCC theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 21/11/2020 của Chính phủ và Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an là một trong nhiều điểm mới quan trọng giải quyết cơ bản những vướng mắc, bất cập của Nghị định 79/2014/NĐ-CP, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC./.

Gửi yêu cầu báo giá
Fanpage

Địa chỉ